Vrijheid?

Vandaag verschenen twee berichten in de krant die ogenschijnlijk de uitersten van vrijheid in ons land opzoeken.

Zo heeft de Hoge Raad geoordeeld (gelukkig!) dat de SGP niet langer vrouwen mag weren van de kieslijsten. De motivatie is dat het vrouwenverdrag van de VN uit 1979 dat niet toestaat en dat dit verdrag universeel van toepassing is, dus ook het geval dat een politieke partij uit eigen geloofsovertuiging vrouwen weert van hun kieslijsten. Daarmee zet ze de vrijheid van Godsdienst in dit geval onder die van de mensenrechten en geldigheid van verdragen die Nederland ondertekend heeft. Het is een goede beslissing, vind ik. Simpelweg omdat de vrijheid van Godsdienst niet in mag houden dat er vrijheid tot discriminatie ontstaat. Zeker niet als het gaat om de inrichting van de staat en het besturen van het land. Het doelbewust buitensluiten van de helft van de bevolking van het meebesturen van dit land is simpelweg een daad van extreme discriminatie en gelukkig is dat dus niet meer toegestaan. Nu heeft dezelfde Hoge Raad ook besloten dat het intrekken van de miljoenensubsidie aan die discriminerende politieke partij ook niet is toegestaan. De overheid zal andere sancties moeten verzinnen. Vraag is nu natuurlijk of die overheid dat ook gaat doen. Maar ook of de partij die zich doorgaans voegt naar de luimen van het geldende gezag, de gezagsgetrouwen van de SGP, zich ook naar deze uitspraak zullen voegen.

Vandaag meldde het ANP het volgende:

DEN HAAG – Minister Ernst Hirsch Ballin van Binnenlandse Zaken neigt naar afschaffing van de verplichting voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) om mensen achteraf te informeren dat ze zijn afgeluisterd. Dat heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.
De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten heeft onderzoek gedaan naar het nut van de notificatieplicht. De commissie vindt dat burgers genoeg andere mogelijkheden hebben om er achter te komen of ze zijn afgeluisterd. Zo kunnen burgers bij de minste of geringste twijfel een inzageverzoek indienen. Ook kan een worden klacht ingediend. De notificatieplicht zet verder dus weinig zoden aan de dijk voor de burger en het wordt tijd voor de wetgever om na te gaan of de kosten wel tegen de baten opwegen.
Daarbij is een notificatieplicht ook niet terug te vinden in het Europees Verdrag tot bescherming van de mens en de fundamentele vrijheden en ook niet in de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
De minister wil bekijken of in plaats van het achteraf melden het inzagebeleid kan worden verruimd.

Een minister van Binnenlandse Zaken neigt er dus naar een beschermingsmaatregel voor de burger die rechtstreeks gekoppeld is aan de burgerrechten en de persoonlijke vrijheid, de persvrijheid en de politieke vrijheid, in te perken. Op te heffen zelfs. Met als argument dat die burger zelf – door diezelfde overheid – achteraf (!) kan laten uitzoeken of hij of zij afgeluisterd is. In plaats van een actieve informatieplicht, een passieve informatieplicht. Gegeven de in de loop van de jaren vele gevallen van onterecht afluisteren door niet alleen de AIVD (de oude BVD) maar ook het OM is het vertrouwen op die passieve informatieplicht een gotspe. De achterliggende reden die gegeven wordt is de kosten versus de ‘baten’. Inperken van bescherming van de rechten van de burger als bezuinigingsmaatregel. Informatierecht als ondergewaardeerde baten.

De twee berichten zijn uitersten en eigenlijk is dat niet verbazingwekkend. Aan de ene kant de Rechterlijk macht die de burgervrijheden onderkend en onderstreept en aan de andere kant de regerende macht die de vrijheid van diezelfde burgers inperkt. Beschermen door te wijzen op het belang van internationale verdragen versus besturen door middel van repressieve maatregelen. Het is tekenend voor Nederland tegenwoordig. Waar aan de ene kant de rechten gewaarborgd worden door de rechters, worden andere rechten geschonden door regeerders. Het is het beeld van een land dat geen notie meer lijkt te hebben van de eigen rechten, van de waarde van mensenrechten en vrijheid van meningsuiting, vergadering en zo meer en waar er gelukkig nog een oude Rechterlijke macht het wakend oog houdt tegen het verval van de vrijheid.

Het is bijna 5 mei en ik maak me in toenemende mate zorgen over de gekozen overheid die onze vrijheid inperkt omwille van terrrorisme dreiging en bezuinigingen. Die argumenten zijn in verhouding tot die van de burgerrechten onvoorstelbaar licht en toch laat de burger waar het allemaal over gaat zich niet of nauwelijks horen. Alsof burgerrechten een ver van ons bed show is geworden. En ondertussen hoeft die overheid minder af te luisteren omdat ze door recente wetgeving alle email en mobiele verkeer toch al een half jaar kunnen inzien omdat het allemaal opgeslagen moet worden.

Wilders met zijn PVV maakt de stemming er niet beter op en staat allerlei inperkingen van persoonlijke vrijheden voor, een groot deel van de bevolking staat daar nota bene sympathiek tegenover. De overheid weigert tot op heden de Yogyakarta Principles daadwerkelijk volledig in te voeren waardoor de mensenrechten van sommigen geschonden blijven. Moslims krijgen als we niet uitkijken minder vrijheden op het gebied van bijvoorbeeld kleding en als het aan de minister ligt kan er flink afgeluisterd worden want de controleerbaarheid van die afluisterpraktijken wordt geringer. Eerder deze week gaf hij al aan geen inzicht te willen geven in het aantal afluistergevallen door de veiligheidsdiensten. Stasipraktijken zijn dat.

Het is weer bijna 5 mei en de vrijheid wordt steeds meer een lachertje in dit land.

Meer lezen over de uitspraak van de Hoge Raad? Lees de tekst op de site van de Hoge Raad.
Meer lezen over de plannen van Hirsch-Ballin? Lees de tekst op de site van Bits of Freedom.

Alice © 2010

Advertenties

One thought on “Vrijheid?

  1. Vanmorgen bij de Buchenwaldherdenking spraken 3 meiden van 12 en 13 jaar over vrijheid en onderdrukking.
    De schuchterheid maar ook vastberadenheid van hun woorden geven moed.
    Vriendelijke vrijheidsgroet van

    Rob Alberts

Reacties zijn gesloten.