Turkse bommen in Irak

Vandaag werd duidelijk dat Turkije opnieuw bombardementen heeft uitgevoerd op Koerdische doelen in het noorden van buurland Irak. Met twintig straaljagers. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is worden er bombardementen uitgevoerd in een aangrenzend land op basis van inlichtingen van de westerse (vooral Amerikaanse) inlichtingendiensten.

Let wel: het noorden van Irak heeft een autonome status en wordt hoofdzakelijk bevolkt door het Koerdische volk. Een volk dat verspreid is over voornamenlijk Irak, Iran en Turkije. Een volk dat woont op het grondgebied waar 1700 voor Christus de Hurrieten woonden, een Indo-Europees en Kaukasisch volk waar nog steeds de nodige taalverwantschap mee bestaat. Een volk ook dat ongeveer anderhalf keer zo groot is als het Nederlandse volk en dat een aaneengesloten gebied bewoont dat verspreid is over Irak (5,8 miljoen Koerden), Iran (4,7 miljoen Koerden), Turkije (14,2 miljoen Koerden), Syrië (1,5 miljoen Koerden) en de voormalige Sovjet Unie (0,6 miljoen Koerden). Buiten dat gebied bevolken er in diaspora nog zo’n 1,5 miljoen Koerden de aardbol. Grofweg 27 miljoen Koerden zijn er dus. Minimaal, mogelijk zijn het er meer.

In de ogen van een deel van het westen en van de V.S. en Turkije zijn de Koerden terroristen. Voor het gemak wordt daarbij het volk gelijkgesteld aan de vrijheidsstrijders van de Koerdische PKK die als een terroristische organisatie wordt aangemerkt, ook door Nederland. Maar zijn de Koerden terroristen of is het een volk in verdrukking dat leeft in en gebied dat feitelijk bezet wordt door regimes die daartoe de ruimte hebben gekregen van het westen en zijn die Koerden dus eigenlijk slachtoffers van Turkse en westerse territoriumdrang?

Even wat feiten.

Na de nederlaag van het Turks Ottomaanse rijk in de eerste wereldoorlog werd in 1920 de Vrede van Sèvres getekend. Daarbij werd overeengekomen dat de Koerden een eigen land zouden toegewezen krijgen in hun thuisregio met verregaand zelfbestuur dat uiteindelijk tot onafhankelijkheid moest leiden. Echter, de Turken onder leiding van Atatürk namen geen genoegen met dat verdrag en begonnen een onafhankelijkheidsstrijd. Ze schuwden daarbij de Ottomaanse strijdmethoden niet. Tijdens het Ottomaanse rijk hebben er nogal wat genocides plaatsgevonden op Pontische Grieken, Assyriërs, Armeniërs en Koerden. In totaal zijn er circa 700.000 mensen door de Turken vermoord. In de periode 1910 – 1923 hebben de Turken dus nogal huisgehouden in de regio. Het westen kon echter niet om het nieuwe Turkije van Atatürk heen omwille van geopolitieke redenen en ‘if you can’t beat, you better join them’. In 1923 werd de vrede van Lausanne gesloten en was de Koerdische staat van de kaart geveegd. Onder regie van de Turken en het westen dat er alles aan gelegen was zijn positie in het midden oosten te handhaven. Met name Groot Brittannië had in die tijd immers nog grote belangen ter plekke.

De Koerden zijn sinds die tijd door Turkije stelselmatig als volk ontkend. Turkije ontnam ze hun taal en culturele uitingen en zette de intelligentsia in het gevang wanneer ze zich niet als ‘Turk’ identificeerden. Het belang van Turkije voor het westen ligt hem overigens in de geografische positie en dat meteen verklaard waarom het gedrag van Turkije door het westen tot op de dag van vandaag is geaccepteerd. Sterker nog, het westen collaboreert feitelijk actief met de Turken bij de volgehouden onderdrukking van Koerden (en Armeniërs).

Na de val van Saddam Hoessein, die ook al niet bepaald sympathiek met de Koerden omging, werd de al langer in het noorden van Irak bestaande Koerdische Autonome Regio erkent als bestuurlijk onafhankelijke regio binnen Irak. Het is op dit moment de enige erkende Koerdische staat. Er wonen 5,5 miljoen Koerden en de regio is nota bene aanmerkelijk welvarender en succesvoller dan de rest van Irak.

Bombardementen

Tegenwoordig heeft het westen dus NAVO bases in Turkije als springplank naar Afghanistan en Irak en als buffer tussen Europa en Iran. Het westen in de vorm van de Amerikanen heeft trouwens een flink aantal legerbasis in landen uit die regio en de voormalige Sovjet staten, heel wat meer dan u en ik weten. Omwille van het belang van die basis wordt Turkije geen strobreed in de weg gelegd bij de voortdurende onderdrukking van de Koerden die als enige van de getroffen volken nog een vuist proberen te maken. Sterker nog, de westerse inlichtingendiensten, die van de V.S. voorop, voeden het Turkse leger met informatie – intelligence – over de positie en bewegingen van groepen Koerdische strijders in het oosten van Turkije en het noorden van Irak. Het zijn zaken die nauwelijks bekend zijn omdat de westerse media ze niet noemen.

Al decennia lang worden er door Turkije aanvallen uitgevoerd op de Koerden. Halverwege de negentiger jaren zo intensief dat de PKK als vrijheidsbeweging voor het gewapende verzet koos. Eigenlijk uit zelfverdediging.

Nog steeds voert Turkije bombardementen uit op de ‘terroristen’ die dus een volk vertegenwoordigen dat bestond voordat het Turkse rijk er kwam. Voor het Ottomaanse rijk immers was er al een de facto Koerdistan. Tegenwoordig is er dus de Koerdische Autonome Regio in Irak, met een eigen parlement en hoofdstad nota bene. En in die regio voert de Turkse luchtmacht dus bombardementen uit. Op het grondgebied dus van een aangrenzende staat (Irak) en een door het westen erkende autonome regio.

Ik vraag me af met welk recht een staat die deel uitmaakt van de NAVO en die tot de Europese Gemeenschap wil behoren een oorlog mag voeren op het grondgebied van een buurland in een regio die autonoom is. Ik vraag me af waarom de Verenigde Naties hier geen positie tegen inneemt, want een mandaat hebben de Turken niet. Nu al een eeuw bevechten de Turken zonder rugdekking van het Internationaal Recht buurvolken in geweldscampagnes en oorlogen. Ik vraag me af hoe lang het westen nog met haar steun aan die misdadige daden aan ‘geopolitik‘ mag blijven doen voordat de burgers inzien wat er gebeurt en hun respectievelijke regeringen hun instemming ontneemt.

Terrorisme of vrijheidsstrijd

Ik ben tegen geweld, tegen oorlog en tegen terrorisme.

Of die terreur nu van een groep vrijheidsstrijders of van een staat komt. Dat voorop. Maar ik ben ook van mening dat áls de Koerden al terroristen voortbrengen die een veiligheidsrisico vormen voor Turkije en het westen, die terroristen gecreëerd zijn door de decennialange politieke malversaties van Turkije en dat westen (Groot Brittannië begin 20e eeuw en de Verenigde Staren tegenwoordig). Ik ben verbaasd dat de Nederlandse regering zonder protest Turkije feitelijk zijn gang laat gaan in de volhardende onderdrukking van een volk dat zo’n eigen plaats in het midden oosten heeft als de Koerden. Ik verbaas me over de achteloosheid van de politiek als het gaat om steun aan de Turkse regering bij het onderdrukken van de Koerden. Nederland, een land dat ontstaan is uit een tachtigjarige oorlog tegen Spaanse overheersing en verzet tegen een Franse vazal. Volgens de huidige politieke maatstaven is Nederland dus zelf ontstaan uit wat we tegenwoordig ‘terrorisme’ noemen maar in onze geschiedenisboekjes staat als onafhankelijkheidsstrijd. Nederland ontkent door haar opstelling de rechtmatigheid van een volk om zijn eigen staat te mogen vormen en is daarmee op het wereld politieke vlak moreel fout.

Het is al vaker geschreven: het westen creëert haar eigen terroristen om er vervolgens de strijd mee aan te binden. Hoe dwaas.

Het aantal slachtoffers onder de Koerden als gevolg van de recente bombardementen is (nog) onbekend. Ik geloof niet dat het alleen ‘terroristen’ zullen zijn.

Alice © 2010

Advertenties

One thought on “Turkse bommen in Irak

  1. …………en willen bij de Europese Unie gaan behoren. MAD WORLD zeg ik dan maar hoofdschuddend.

Reacties zijn gesloten.